Novo izdanje Peljara za male brodove I. i II. dio 2020.

7.12.2020. 13:50:00

Hrvatski hidrografski institut izrađuje službene pomorske karte i publikacije za područje Jadranskog mora. Sva izdanja ažuriraju se mjesečnikom Oglas za pomorce. Upotreba ažuriranih pomorskih karata i publikacija obvezna je u cilju osiguravanja sigurne plovidbe.

PELJAR ZA MALE BRODOVE I. DIO
Savudrijska vala (Piranski zaljev) - Virsko more

i

PELJAR ZA MALE BRODOVE II. DIO
Sedmovrać
e - Rt Oštra

Peljar za male brodove službena je pomorska navigacijska publikacija u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta. Njezin je sadržaj usklađen s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) te s dobrom praksom nacionalnih hidrografskih ureda u izradi službenih publikacija te vrste. Poštujući ta načela i vodeći računa o potrebama rekreacijskih plovila za osobne potrebe, rekreacijskih plovila za gospodarske namjene, brodica za gospodarske namjene i javnih brodica, publikacija već više od 30 godina nailazi na dobar odaziv među nautičarima u skupini non-SOLAS brodova i drugim sudionicima u pomorskom prometu.

U svjetlu trendova u pomorskom nautičkom sektoru, novo izdanje Peljara prošireno je većim brojem planova i fotografija, te upotpunjeno podacima o nautičkim sidrištima i napravama za marikulturu. Uvažavajući dinamiku učestalih promjena u novom su izdanju izostavljeni podaci o lučkim uređajima, uslugama i opskrbi te prometnim vezama. Planovi su izrađeni u skladu sa standardima IHO-a. Fotografije su namjenski odabrane sa svrhom da upotpune sliku područja. Korisne su naročito za mjesta koja nisu obuhvaćena planovima.

Peljar za male brodove treba sagledavati u cjelini te koristiti sa službenim pomorskim navigacijskim kartama, kao i s drugim službenim publikacijama HHI-ja. Iako sadržava podatke koji su važni za sigurnost plovidbe, nautičari se ne oslobađaju odgovornosti u pogledu izbora plovne rute, veza, sidrenja te donošenja drugih važnih odluka tijekom plovidbe.

Publikacija se održava u ažurnom stanju ispravcima objavljenima u Oglasu za pomorce, koji je besplatno dostupan na internetskim stranicama HHI-ja:  www.hhi.hr

Karte i publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta prodaju isključivo ovlašteni distributeri

Službene elektroničke pomorske navigacijske karte (ENC) Hrvatskog hidrografskog instituta dostupne su preko regionalnog koordinacijskog centra PRIMAR i njegove mreže ovlaštenih distributera. www.primar.org

Zadnje vijesti