Novo izdanje Peljara za male brodove I. i II. dio 2020.

7.12.2020. 13:50:00

Hrvatski hidrografski institut izrađuje službene pomorske karte i publikacije za područje Jadranskog mora. Sva izdanja ažuriraju se mjesečnikom Oglas za pomorce. Upotreba ažuriranih pomorskih karata i publikacija obvezna je u cilju osiguravanja sigurne plovidbe.

PELJAR ZA MALE BRODOVE I. DIO
Savudrijska vala (Piranski zaljev) - Virsko more

i

PELJAR ZA MALE BRODOVE II. DIO
Sedmovrać
e - Rt Oštra

Peljar za male brodove službena je pomorska navigacijska publikacija u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta. Njezin je sadržaj usklađen s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) te s dobrom praksom nacionalnih hidrografskih ureda u izradi službenih publikacija te vrste. Poštujući ta načela i vodeći računa o potrebama rekreacijskih plovila za osobne potrebe, rekreacijskih plovila za gospodarske namjene, brodica za gospodarske namjene i javnih brodica, publikacija već više od 30 godina nailazi na dobar odaziv među nautičarima u skupini non-SOLAS brodova i drugim sudionicima u pomorskom prometu.

U svjetlu trendova u pomorskom nautičkom sektoru, novo izdanje Peljara prošireno je većim brojem planova i fotografija, te upotpunjeno podacima o nautičkim sidrištima i napravama za marikulturu. Uvažavajući dinamiku učestalih promjena u novom su izdanju izostavljeni podaci o lučkim uređajima, uslugama i opskrbi te prometnim vezama. Planovi su izrađeni u skladu sa standardima IHO-a. Fotografije su namjenski odabrane sa svrhom da upotpune sliku područja. Korisne su naročito za mjesta koja nisu obuhvaćena planovima.

Peljar za male brodove treba sagledavati u cjelini te koristiti sa službenim pomorskim navigacijskim kartama, kao i s drugim službenim publikacijama HHI-ja. Iako sadržava podatke koji su važni za sigurnost plovidbe, nautičari se ne oslobađaju odgovornosti u pogledu izbora plovne rute, veza, sidrenja te donošenja drugih važnih odluka tijekom plovidbe.

Publikacija se održava u ažurnom stanju ispravcima objavljenima u Oglasu za pomorce, koji je besplatno dostupan na internetskim stranicama HHI-ja:  www.hhi.hr

Karte i publikacije Hrvatskog hidrografskog instituta prodaju isključivo ovlašteni distributeri

Službene elektroničke pomorske navigacijske karte (ENC) Hrvatskog hidrografskog instituta dostupne su preko regionalnog koordinacijskog centra PRIMAR i njegove mreže ovlaštenih distributera. www.primar.org

Zadnje vijesti

28.11.2023.
HHI na IHO Alumni seminaru

U organizaciji Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), pod pokroviteljstvom Zaklade Nippon, od 25. do 27. listopada 2023. u Londonu je održan treći po redu CHART Project Alumni Seminar. Na trodnevni seminar pozvani su polaznici iz nacionalnih hidrografskih ureda koji su dosada stekli status pomorskog kartografa...

opširnije HHI na IHO Alumni seminaru