Mjesto zakloništa

MMPI je krajem 2006. godine uputilo zahtjev HHI-u da obavi preliminarna istraživanja za rješavanje pitanja mjesta zakloništa za brodove u nevolji za područje odgovornosti R. Hrvatske. Imajući u vidu vrlo kratak rok od samo godinu dana (do 31.12. 2007.) u kojem je trebalo izraditi konkretne proizvode, u preliminarnim istraživanjima naglasak je stavljen na elaboriranje postojećih svjetskih iskustava i pravne regulative, te je predložen metodološki pristup za rješavanje pitanja MZ.

Uzimajući u obzir kompleksnost pitanja MZ koja se ogledala u nepostojanju detaljnije obvezujuće regulative (IMO, EU i RH) i neujednačenoj svjetskoj praksi, u činjenici da je problem MZ vezan uz brojne prostorne parametre i višekriterijalnu analizu, te da u RH postoje znanstveno-stručne i obrazovne institucije čije su djelatnosti vezane uz more, zaključeno je da se pitanje MZ riješi realizacijom Projekta mjesta zakloništa u R. Hrvatskoj.

Ciljevi projekta postavljeni su na način da se problem MZ riješi kao pravno, ekspertno-organizacijsko i informacijsko-informatičko pitanje. Na razini MMPI formirana je mješovita projektna skupina za praćenje realizacije projekta, a HHI je neposredno koordinirao svim poslovima. Svi postavljeni ciljevi realizirani su u predviđenom roku, a rezultirali su konkretnim proizvodima.

Studija o mjestima zakloništa je dokument koji pruža znanstveno-stručnu podlogu za konkretna regulativna i tehnička rješenja pitanja MZ. U studiji je utvrđen koncept rješavanja pitanja MZ prema kojem je svaka zaštićena uvala, zaljev, luka ili dio obale potencijalno MZ neovisno o veličini i vrsti broda. Analizira se stanje pomorskog prometa na Jadranu, posebno uz njegovu istočnu obalu, uz prikaz obilježja i ocjena mogućnosti djelovanja u slučaju pomorske nezgode ili drugih izvanrednih događaja i prijetnji sigurnosti brodova ili okolišu. Studija daje prikaz radnih postupaka za slučaj pružanja pomoći brodovima u plovidbi te opis i prikaz najznačajnijih obilježja mogućih mjesta zakloništa, u skladu s iskustvima i smjernicama iz postojeće regulative IMO i EC. Studija donosi koncept cjelovitog računalnog sustava u odlučivanju za slučaj prihvaćanja odnosno upućivanja broda na mjesto zakloništa.

Pravilnik o mjestima zakloništa propisuje postupak odabira i odobrenja mjesta zakloništa za brodove kojima je potrebna pomoć, te određuje: nadležna tijela i odgovorne osobe za odabir i odobrenje mjesta zakloništa, uvjete koje moraju zadovoljavati mjesta zakloništa, uvjete i način korištenja mjesta zakloništa, način donošenja i izmjene Plana prihvata broda u nevolji, obveze u pogledu naknada šteta i troškova, obveznog osiguranja odnosno drugog financijskog jamstva za brodove, te postupak nakon odobravanja mjesta zakloništa.

Plan prihvata broda u nevolji sastavni je dio Pravilnika o MZ, izrađen u skladu sa smjernicama IMO-a i EC. Plan predstavlja operativni dokument, a sadrži podatke i opise postupaka prema kojima postupaju nadležna tijela nakon zaprimanja zahtjeva za mjestom zakloništa.

ADRIAGIS aplikacija je računalna aplikacija u GIS okruženju. Aplikacija omogućava dežurnom službeniku u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja (MRCC/MAS) i drugim nadležnim osobama u postupku donošenja konačne odluke o upućenom zahtjevu za mjestom zakloništa, brzi pristup i analizu relevantnih sigurnosnih, ekonomskih, legislativnih, ekoloških, logističkih i tehničko-tehnoloških parametara u donošenju pravilne odluke. Sadržaj aplikacije u potpunosti je usklađen sa smjernicama 2002/59/EC i IMO A.949(23).

Izvan postavljenih ciljeva projekta, u Studiji o mjestima zakloništa za brodove prepoznata je potreba usvajanja i implementacije predložene metodologije i koncepta potpune računalne podrške, koji su prezentirani pilot-projektom. Koncept se temelji na potrebi minimiziranja subjektivnih procjena u postupku odlučivanja o zahtjevu za mjestom zakloništa, koje je kod višekriterijalnih problema (u projektu je prepoznato 13 relevantnih kriterija) moguće jedino uz računalnu podršku.

Koncept računalne podrške u odlučivanju kod zahtjeva broda za mjestom zakloništa realiziran je u drugoj fazi projekta i u operativnoj je upotrebi u Nacinalnoj središnjici za traganje i spašavanje u Rijeci.

Prezentacija