Bruxelles, 9. sjednica zajedničke radne skupine IHO-a i EU-a

12.3.2018. 12:36:00

Od 27. do 28. veljače u Bruxellesu (Belgija) je održana 9. sjednica zajedničke radne skupine IHO-a i EU-a (IHO-EU Network Working Group, IENWG). Radnu skupinu osnovala je Međunarodna hidrografska organizacija na temelju Memoranduma o suradnji IHO-a i EU-a potpisanog 2012. godine. Radna skupina bavi se pitanjima suradnje IHO-a i EU-a na polju hidrografije, prvenstveno u vezi s modelima suradnje u cilju prikupljanja hidrografskih podataka i dostupnosti tih podataka za širu upotrebu na razini država članica EU-a. Predstavnici Hrvatske, ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju Željko Bradarić, pozvani su na sastanak kako bi prezentirali višegodišnje iskustvo HHI-ja u uspješnoj realizaciji nekoliko projekata financiranih sredstvima iz europskih fondova. U raspravi nakon  prezentacija  pružena su dodatna obrazloženja na upite u vezi s metodologijom i poteškoćama pri apliciranju, te u svim fazama realizacije ciljeva odnosno aktivnosti projekata. U vezi s tim, iznesene su mogućnosti i načini apliciranja na projekte iz područja hidrografije koji bi se financirali iz programa i fondova EU-a. Nadalje, na konkretnom primjeru projekta, a prema hrvatskom slučaju, prikazan je način kako bi i drugi hidrografski uredi mogli riješiti sporna pitanja proizišla iz odredbi ugovora koje su u suprotnosti s nacionalnom regulativom. Postupak i način na koji je to pitanje riješio HHI osigurao je realizaciju ciljeva projekta EMODnet .

Predstavnici HHI-ja iskoristili su prigodu da prezentiraju i osnovne smjernice politike HHI-ja u vezi s raspolaganjem prikupljenim i obrađenim podacima s obzirom na to da se ti poslovi obavljaju kao javne ovlasti. Posebno je naglašeno da je politika postupanja s podacima u potpunosti usklađena sa zahtjevima regulative EU-a i nacionalne regulative, u smislu da je jasno definirano za koje potrebe (komercijalne/nekomercijalne, navigacijske/nenavigacijske, kartografske/nekartografske), pod kojim uvjetima (besplatno, uz naknadu, ograničenja i sl.) te na koji način (sklapanjem licencnog ugovora) HHI može i mora ustupiti podatke kojima raspolaže za ponovnu i širu upotrebu.

Osim toga, u nizu bilateralnih susreta s predstavnicima članica radne skupine razmijenjeni su stavovi i mišljenja o temama sastanka kao i o ostalim pitanjima iz svakodnevnog rada hidrografskih ureda.

Jedna od vrijednih spoznaja za predstavnike HHI-ja, zapravo potvrda poznate činjenice, bila je da je još uvijek otežano apliciranje i odobravanje sredstava iz fondova EU-a za osnovne aktivnosti hidrografske službe. To je iz razloga što se smatra da je odgovornost, pa time i financiranje osnovnih aktivnosti hidrografske službe (prikupljanje, obrada, publiciranje i održavanje podataka u službenim izdanjima karata i publikacija) obveza država članica EU-a, i to iz državnih proračuna. Dakle, nužno je stabilno i kontinuirano financiranje, a ne periodično iz povremenih odobrenih projekata, a sve kako bi se osigurao kontinuitet hidrografskih aktivnosti jer je hidrografska služba djelatnost koja se obavlja trajno (24/7/365).

Zadnje vijesti