HHI potpisao ugovor u sklopu projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“, koji se financira u okviru OPKK-a

7.10.2022. 14:12:00
HHI potpisao ugovor u sklopu projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“, koji se financira u okviru OPKK-a

Na temelju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 29. rujna 2022., u Hrvatskom hidrografskom institutu potpisan je podizvoditeljski ugovor vrijednosti 10.857.050,00 kuna između Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu (kao Naručitelja), koji predstavlja ravnateljica dr. sc. Živana Ninčević Gladan,  i Hrvatskog hidrografskog instituta (kao Izvršitelja), koji predstavlja ravnateljica Vinka Kolić. Ugovor se realizira u okviru izvršenja dijela usluge iz Ugovora o pružanju usluge „Usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“, Grupa 1: Usluga kartiranja područja obalnog mora, ukupne vrijednosti 56.195.000,00 kn, koji je na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (kao Investitor) sklopilo sa zajednicom ponuditelja koju čine: Oikon d.o.o. Zagreb, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Hrvatski geološki institut u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu.

U sklopu Ugovora Hrvatski hidrografski institut izvršit će aktivnosti pribave i dostave podataka i izrade digitalnog modela terena Jadranskog mora.

Zadnje vijesti