HR60LMNV

Novi Vinodolski - luka i marina

ENC number: HR60LMNV
Chart title: Novi Vinodolski - luka i marina
Category: Berthing
Scale: 1:4000
Label:
Edition dates
First edition: May, 2019
Chart limits
45º7’41”
14º47’19”
45º7’29”
14º47’5”

Novi Vinodolski - luka i marina