Održana 2. sjednica Skupštine IHO-a i 4. sjednica Vijeća IHO-a

24.11.2020. 10:00:00

Od 16. do 18. studenog održana je 2. sjednica Skupštine Međunarodne hidrografske organizacije (IHO). Zbog posebnih okolnosti uslijed pandemije, sjednica je održana kao video konferencija. Ukupno 170 delegata predstavljalo je 63 članice od 90 punopravnih članica IHO-a. U radu sjednice kao punopravna članica sudjelovala je i Republika Hrvatska koju su predstavljali ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice Željko Bradarić. Još je dvadesetak predstavnika drugih međunarodnih organizacija i tijela sudjelovalo u svojstvu promatrača.

Međunarodna hidrografska organizacija međuvladina je tehnička i savjetodavna organizacija koja svojim aktivnostima doprinosi koordiniranom djelovanju nacionalnih hidrografskih ureda ponajprije s ciljem davanja doprinosa sigurnoj plovidbi brodova.

Prema Protokolu izmjena i dopuna Konvencije IHO-a koje su stupile na snagu 2016. godine, IHO je doživio značajne organizacijske promjene. Umjesto Konferencije IHO-a, najviše tijelo sada je Skupština (Assembly) koju čine predstavnici svih članica. Umjesto svakih pet godina, sjednica Skupštine održava se svake tri godine. Osim Skupštine, uspostavljeno je i podtijelo – Vijeće (Council), a umjesto ureda IHO-a (Bureau) uvedeno je tajništvo IHO-a (Secretariat), koje na čelu s Glavnim tajnikom, dvama direktorima, nekoliko pomoćnika direktora i ostalim osobljem (trenutno ih je ukupno 20) upravlja tajništvom IHO-a, provodi radne programe koji se usvajaju na Skupštini IHO-a te obavlja druge administrativne i tehničke poslove (izrada i distribucija dokumenata i okružnica IHO-a, prosječno stotinjak godišnje).

Na 2. sjednici Skupštine IHO-a, prema unaprijed utvrđenom programu i dnevnom redu, razmatrana su izvješća o realizaciji programa rada (2017 – 2020.), financijska izvješća, 17 službenih skupštinskih prijedloga te je usvojen novi trogodišnji program rada i financijski plan za razdoblje 2021. – 2023. Jedna je od najvažnijih točaka dnevnog reda bila u vezi s prijedlogom usvajanja revidiranog i od strane Vijeća IHO-a podržanoga Strateškog plana IHO-a. Prepoznajući važnost ovog pitanja za rad IHO-a, Hrvatska je dala i konkretniji doprinos u izradi konačnog prijedloga izmjena i dopuna Strateškog plana sudjelovanjem u radu posebne, samo za tu svrhu formirane, radne skupine, kao i podnošenjem šireg komentara na 3. Sjednici Vijeća IHO-a 2019. godine. Posebnom odlukom Skupštine IHO-a, usvojen je novi Strateški plan prema kojem se u narednom razdoblju trebaju uskladiti radni programi kao i pravila o radu dvaju stalnih odbora i dvadesetak radnih grupa IHO-a. Posebnu pozornost i raspravu izazvalo je još jedno strateško pitanje vezano za implementaciju novog standarda IHO-a oznake S-100. Radi se o okvirnom tehničkom standardu za hidrografske podatke, proizvode i usluge pod okriljem IHO-a, u nadležnosti nacionalnih hidrografskih ureda (NHU) za izradu proizvoda i pružanje usluga. U vezi s tom posebnom odlukom Skupštine odobren je plan za provedbu S-100 standarda u nadolazećem desetljeću. Istom odlukom zaduženo je i Vijeće IHO-a za godišnje ažuriranje provedbenog plana. Zanimljivo je da je prethodno planirana dinamika već morala biti revidirana zbog usporavanja planiranih aktivnosti uslijed trenutne pandemije. Stoga se od NHU-a početak distribucije ENC-ova prema novom S-101 standardu očekuje 1. siječnja 2025. umjesto 1. siječnja 2024.

Rasprava po ostalim točkama dnevnog reda završena je zaključcima i odlukama. Ukupno su usvojene 52 službene skupštinske odluke.

Nakon završetka trodnevnog zasjedanja 2. sjednice Skupštine IHO-a, odmah sutradan, prema prethodnoj je najavi održana i 4. Sjednica vijeća IHO-a na kojoj su također sudjelovali ravnateljica Vinka Kolić i pomoćnik ravnateljice Željko Bradarić. Prema usvojenom dnevnom redu raspravljene su odluke s 2. sjednice IHO-a kao i način njihove provedbe od strane Vijeća i dvaju stalnih odbora IHO-a: Odbora za međuregionalnu koordinaciju te Odbora za hidrografske standarde i usluge.

Zadnje vijesti