Pomorske karte i navigacijske publiakcije

Tonći Jeličić (HHI);

Godina: 2004

Link:


Zbornik radova 8. savjetovanja tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić", ur. Z. Bolanča, M. Mikota, 23-28, Lovran, 2004., stručni rad

U radu se definira pojam pomorske karte i navigacijske publikacije. Obrazlaže se pravna utemeljenost njihova izdavanja prema međunarodnim i nacionalnim normama, međunarodnim konvencijama, ugovorima i preporukama. Objašnjava se uloga Međunarodne pomorske organizacije (International Maritime Organization - IMO) i Međunarodne hidrografske organizacije (International Hydrographic Organization - IHO) u procesu izdavanja pomorskih karata i navigacijskih poublikacija. U posebnom poglavlju opisuje se uloga Hrvatskog hidrografskog instituta, kao javne ustanove zadužene za hidrografsku djelatnost u Republici Hrvatskoj, prema Zakonu o hidrografskoj djelatnosti. Opisuje se organizacijsko ustrojstvo HHI, posebice Reprodukcijski odjel HHI i izdavačka djelatnost Instituta. Navode se vrste i podjela pomorskih karata. Obrazlažu se načini izdavanja pomorskih karata i navigacijskih publikacija, te se opisuje proces njihova ispravljanja i održavanja, način prodaje i zaštita izdanja HHI.