Utjecaj tiskarskih sustava hidrografskih organizacija na vrijeme izrade i vrijeme korištenja pomorskih karata i navigacijskih publikacija

Tonći Jeličić (HHI); Josip Kasum (HHI);

Godina: 2007

Link:


Zbornik radova 11. savjetovanja tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić", ur. Z. Bolanča, 63-67, Zadar, 2007., izvorni znanstveni rad
 
Vrijeme proteklo od prikupljanja podataka i kartografske obrade do umnožavanja karte je vrijeme izrade karte. Pomorska karta bi trebala biti najtočnija u trenutku izdavanja odnosno tiska. Što je vrijeme izrade kraće, informacijski sadržaj karte u usporedbi sa stvarnošću je točniji. Vrijeme nakon izdavanja pomorske karte, njena distribucija i korištenje, dakle vijek trajanja tiskane karte bitno se razlikuje od vijeka trajanja ostalih grafičkih proizvoda. Osnovna je razlika u tome što je pomorske karte potrebno održavati kako bi bile suglasne sa stvarnim stanjem u prirodi. Uloga tiskarskih sustava u procesu od izrade do izdavanja, te korištenja pomorskih karata je da utječu na skraćenje ukupno potrebnog vremena i posljedično na povećanje točnosti pomorske karte i navigacijske publikacije. To se postiže primjenom odgovarajuće tehnologije, standardiziranjem i skraćivanjem vremena grafičkih pripremnih postupaka, tiska i održavanja.