O odnosima termohalinskih parametara u priobalnom moru Cavtata

Zlatimir Bićanić; Miro Lakoš (HHI);

Godina: 1997

Link:


Hrvatski geografski glasnik (1331-5854) 59 (1997); (107-117)

U radu su izloženi rezultati istraživanja temperature, slanosti i gustoće morske vode u priobalnom moru Cavtata, u području koje je u izravnom dodiru s otvorenim morem. Razmotren je utjecaj geografskih, meteoroloških i hidroloških čimbenika na istraživanje vrijednosti. Na osnovu toga definiran je međusobni odnos termohalinskih elemenata i njihov utjecaj na ekosustav.