Projekcija razvoja izdavačko-tiskarske djelatnosti hidrografskih organizacija

Tonći Jeličić (HHI); Zvonko Gržetić (HHI); Josip Kasum;

Godina: 2013

Link: http://bib.irb.hr/datoteka/666151.Jelicic_et_al._2013.docx


Zbornik radova 17. međunarodne konferefncija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija "Blaž Baromić 2013." / Mikota, Miroslav (ur.). Zagreb, Senj : Hrvatsko društvo grafičara, 2013. 136-145 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Hidrografske organizacije izdaju službene navigacijske publikacije čija je osnovna podjela je na pomorske karte i priručnike za plovidbu. Razvoj grafičke tehnologije je omogućio “Print On Demand” pristup u izdavačkoj djelatnosti odnosno “Chart On Demand” u proizvodnji pomorskih karata i “Book On Demand” u proizvodnji priručnika za plovidbu. U novije vrijeme su u praktičnu primjenu ušle i elektroničke navigacijske karte (ENC) za SOLAS konvencijske brodove koje se koriste na ECDIS brodskim sustavima i objedinjuju karte i priručnike. Za očekivati je razvoj inačice za plovila koja nisu konvencijska u vidu elektroničkih priručnika za plovidbu “e- priručnika”. U ovom radu se osim pregleda dosadašnjih načina proizvodnje, daje projekcija razvoja izdavačke djelatnosti hidrografskih organizacija u budućnosti.