Holocenski sedimentacijski procesi u akvatoriju luke Poreč

Krunoslav Škaro (HHI);

Godina: 2009

Link:


Magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu. pp137

Uslijed kasno pleistocenske-rano holocenske transgresije koja je dovela do stvaranja zaljeva današnje luke Poreč nastaje poluzatvoreno obalno područje u periodu od prije 7500 do 6500 godina BP. Geofizička istraživanja su objavljena u listopadu 2003 godine, te su prikupljeni uzorci sedimenta. Rezultati analiza ukazali su na taloženje holocenskog sedimenta debljine do 8 m, te na trendtaloženja krupnijih čestica bliže obali. Čestice sedimenta su terigenog i biogenog porijekla. Terigene čestice su siliciklastične i sitnozrnate, a u njima su ugrađeni elementi Ni, Co, Fe, mn, K, Ti, Zr, Y, Rb, te radionuklidi 40K, 232Th, 226Ra i 238U. Biogenu komponentu sedimenta čine krupnozrnate i karbonatne česticesa visokim udjelima Ca i Sr, a sadrži i organsku tvar. Povećana koncentracija elemenata Pb, Cu, Zn i Cr te radionuklida 137Csu česticama ukazuje na djelomični antropogeni utjecaj. Prisustvo ovih elemenata u dubljim slojevima sedimenta ukazuje na njegovo miješanje uslijed bio/antropoturbacije, ali i promjene u donosu zagađivala tijekom vremena. Usporedbe udjela elemenata antropogenog porijekla površinskih sedimenata akvatorija luke Poreč ukazuju na njegovo neznatno zagađenje u odnosu na druga svjetska područja. Procijenjena prosječna brzina sedimentacije u području istraživanja je u rasponu od0, 43-1, 6mm/god.