Informacije o hrvatskom VTS-u na službenim pomorskim kartama i publikacijama

Željko Bradarić (HHI);

Godina: 2011

Link:


Kapetanov glasnik, stručni časopis Udruge pomorskih kapetana Split, br. 23 (2011) (članak, stručni)

Implementacija VTS-a kao sustava namijenjenog praćenju, upravljanju i organizaciji cjelokupnog pomorskog prometa radi povećanja sigurnosti plovidbe, učinkovitosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša, osim u tehničko-organizacijskom smislu, podrazumijeva i pružanje informacija o tom sustavu sudionicima pomorskog prometa. Priprema dopuna pomorskih karata i publikacija s informacijama o VTS-a odgovornost je i obveza nacionalnog hidrografskog ureda, koju obavlja autonomno prema normama Međunarodne hidrografske organizacije. U slučaju hrvatskog VTS-a, koji je trenutno u testnom radu, tu obvezu ima Hrvatski hidrografski institut. U ovom se radu, u svjetlu predstojećih obveza objavljivanja informacija o hrvatskom VTS-u u službenim navigacijskim publikacijama i na kartama, analiziraju relevantne norme Međunarodne hidrografske organizacije i daju primjeri prikaza informacija o hrvatskom VTS-u na papirnatim i elektroničkim kartama i publikacijama.

Ključne riječi: VTS, informacije o VTS; navigacijske karte i publikacije