Ciljevi, sadržaj i regulatorni okvir hidrografske službe

Željko Bradarić (HHI); Emil Radić (HHI);

Godina: 2013

Link:


Kapetanov glasnik, stručni časopis Udruge pomorskih kapetana Split, br. 26 (2013) (članak, stručni)

Hidrografska služba je skup aktivnosti koje sustavno i kontinuirano provodi nacionalni hidrografski ured ili neka druga od vlade autorizirana institucija. Osnovni cilj hidrografske službe je osiguranje dostupnosti hidrografsko-navigacijskih informacija koje su u izravnoj vezi sa sigurnošću plovidbe krajnjim korisnicima na brodovima. Hidrografska služba organizira se i funkcionira kao trajna aktivnost 24/7/365. S obzirom na sigurnosni aspekt službe važno je postojanje odgovarajućeg regulatornog okvira za njeno uspostavljanje i funkcioniranje. Budući da krizno vrijeme nužno nameće i preispitivanje potrebe postojanja raznih agencija, institucija i službi, pa tako i onih čijim se radom osigurava funkcioniranje hidrografske službe, u ovom radu se prezentiraju ciljevi, sadržaj i regulatorni okvir hidrografske službe u svrhu argumentiranja potreba za postojanjem i unapređenjem iste.

Ključne riječi: hidrografska služba, sigurnost plovidbe, propisi, strateško planiranje