Holocenska sedimentacija u akvatoriju luke Poreč

Krunoslav Škaro (HHI); Danijela Bogner;

Godina: 2010

Link: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533929


Knjiga sažetaka 4. Hrvatski geološki kongres / Horvat, Marija (ur.). Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2010. 37-38 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Okršen akvatorij luke Poreč izgrađen od jurskih i krednih vapnenaca, čije je poplavljivanje započelo u periodu od 7500 do 6500 godina BP, poprima oblik poluzatvorenog obalnog područja. U cijelom području istaložen je pjeskoviti silt promjenjive debljine, a iznad njega siltozni pijesak. Siltozni pijesak istaložen je u obalnom dijelu, što je najvjerojatnije posljedica donosa krupnijih čestica s kopna, prisustva biogene komponente i erozije centralnog dijela područja uslijed djelovanja struja, ali i povećanog antropogenog utjecaja (odnošenje materijala). Pretpostavlja se da se glinoviti silt (zemlja crvenica) istaložio ispod pjeskovitog silta na cijelom području akvatorija, a njegova stvarna debljina nije utvrđena zbog ograničenog prodiranja akustičkog signala SBP-a kroz podlogu, kao i zbog ograničene duljine uzorkovanih jezgara sedimenta (do 1 m).