Nautical Tourism in Fostering the Sustainable Development : A Case Study of Croatia’s Coast and Island

Mirjana Kovačić; Zvonko Gržetić (HHI); Desimir Bošković;

Godina: 2011

Link: http://www.chios.aegean.gr/tourism/VOLUME_6_No1_art12.pdf


Tourismos. 6 (2011) , 1; 221-232 (članak, znanstveni)

Sustavno i pregledno u radu se analizira gospodarski, socijalni i ekološki aspekt razvoja nautičkog turizma. Istražuju se problemi smještaja i izbora lokacije nautičke luke, te definiraju ekonomsko-politički i socio-kulturni činitelji. Posebno se naglašava važnost ravnomjernog razvoja luka nautičkog turizma kao temeljne odrednice integralnog upravljanja pomorskim dobrom. Zbog svojih višestrukih multiplikativnih učinaka nautički turizam je jedna od najznačajnijih grana turizma koja u Hrvatskoj ima velike mogućnosti razvoja. Poradi toga je istraživanje nautičkog turizma kao sustava značajno za planiranje razvojnih usmjerenja te praćenje učinaka aktivnosti poduzetih u cilju poboljšanja nautičkog proizvoda, a time i ukupnih gospodarskih učinaka od nautičkog turizma. U radu se ukazuje na važnost sustavne valorizacije nautičkih potencijala na načelima održivog razvoja te poticanje i podizanje nautičke ponude na višu razinu. Naglašava se potreba povećanja kapaciteta luka nautičkog turizma, posebno na hrvatskim otocima, čime se pridonosi povećanju standarda stanovništva u priobalnom području. Pritom se razvojni proces mora temeljiti na uvažavanju načela organizacije prostora i potreba ljudi koji žive i rade na prostoru nautičke destinacije. Primjena načela održivog razvoja pri planiranju prostornog smještaja luka nautičkog turizma ogleda se u potrebi da se razumiju vrijednosti i snage utjecaja brojnih činitelja na životno okruženje, posebice na okoliš.