Promet unutrašnjim plovnim putovima Republike Hrvatske

Paško Ivančić (HHI); Kristina Vladislavić (HHI);

Godina: 2009

Link:


Međunarodna konferencija o pomorskoj znanosti,IMSC 2009, zbornik sažetaka STR .43.

Jedan od najstarijih oblika prijevoza roba je prijevoz unutarnjim plovnim putovima rijeka. Ujedno postaje sve atraktivniji način transporta roba. Mreže europskih unutarnjih plovnih putova povezuju sve veće europske zemlje. Integracija hrvatskih unutarnjih plovnih putova u mrežu europskih unutarnjih plovnih putova je nedovoljno razvijena. Kapacitivnost Drave, Dunava i Save kao nositelja unutarnje plovidbe I razvoj te mreže rijeka te integracije u europske koridore. Sigurnost plovidbe na razini europske mreže vodnih putova dobiva novu dimenziju uvođenjem sustava Riječnih informacijskih servisa (»River Information Services« – RIS) posebice usluge praćenja i usmjeravanja plovidbe (»Vessel Tracking & Tracing System« – VTS). Razvitak riječnih informacijskih servisa Hrvatska je postavila na sam vrh prioriteta u riječnom prometu.