Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Tina Šilović (lista radova)

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković

2011
Phytoplankton distribution across the southeast Adriatic continental and shelf slope to the west of Albania (spring aspect)
Damir Viličić; Tina Šilović; Milivoj Kuzmić; Hrvoje Mihanović (HHI); Sunčica Bosak; Igor Tomažić; Goran Olujić (HHI);
Picoplankton composition related to thermohaline circulation: The Albanian boundary zone (southern Adriatic) in late spring
Tina Šilović; Zrinka Ljubešić; Hrvoje Mihanović (HHI); Goran Olujić (HHI); Senka Terzić; Željko Jakšić; Damir Viličić;