Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Tea Duplančić Leder (lista radova)

Građevinsko-arhitektonski fakultet

2014
Geospatial data in Marine SDI service
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI); Marina Tavra;
2012
Integration of land and marine spatial data on the Croatian coastline
Nenad Leder (HHI); Tea Duplančić Leder;
Accuracy of coordinate transformations in GIS and AIS systems - Example of the Adriatic Sea
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);
2011
Delineation of coastline and marine SDI in Croatia
Nenad Leder (HHI); Tea Duplančić Leder;
History of publication “Symbols and abbreviations used on charts”
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);
2010
Obalna crta u infrastrukturi prostornih podataka o moru
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);
Povijest publikacije „Znakovi i kratice na pomorskim kartama“ izdanja Hidrografskog instituta
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI);
2007
Multiscale ENC Data Management on an Archipelagic Sea Area - Example of the East Adriatic Coast
Tea Duplančić Leder; Nenad Leder (HHI); Miljenko Lapaine;