Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Mark Žagar (lista radova)

2008
Summer breakout of trapped bottom dense water from the northern Adriatic
Ivica Vilibić; Gordana Beg Paklar; Nedjeljka Žagar; Hrvoje Mihanović (HHI); Nastjenjka Supić; Mark Žagar; Nenad Domijan (HHI); Miroslava Pasarić;