Znanstveni, stručni radovi i kongresna priopćenja

Hrvatski hidrografski institut obavlja hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja je definirana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03). Na osnovi dugogodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada svojih djelatnika Institut je upisan u upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao pravna osoba u znanstvenom području prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

Kompletan popis radova nalazi se poimenično na web stranicama "Hrvatske znanstvene bibliografije"

Upisano radova: 170Krunoslav Škaro (HHI) (lista radova)

Hrvatski hidrografski institut

2013
Spatial distribution of lead in surface and deep sediments of the semi-enclosed bay influenced by the anthropogenic activity (Kastela Bay, Croatia)
Ivanka Lovrenčić Mikelić; Krunoslav Škaro (HHI);
2011
Sedimentation in the Sea Area of the Poreč Harbour
Krunoslav Škaro (HHI); Danijela Bogner; Zvonko Gržetić (HHI);
2010
Holocenska sedimentacija u akvatoriju luke Poreč
Krunoslav Škaro (HHI); Danijela Bogner;
Sedimenti podmorja i morfogeneza prostora između otoka Cresa i otoka Krka
Ranko Crmarić (HHI); Krunoslav Škaro (HHI); Mladen Juračić;
Primjeri geološkog kartiranja morskog dna Jadrana
Ranko Crmarić (HHI); Krunoslav Škaro (HHI); Mladen Juračić;
2009
Holocenski sedimentacijski procesi u akvatoriju luke Poreč
Krunoslav Škaro (HHI);