Management plovnih objekata

Odjel plovnih objekata i managementa je stručni pomorsko-tehnički odjel Hrvatskog hidrografskog instituta, u čijem su sastavu istraživački brodovi posebne namjene i/b „Hidra“ i i/b „Palagruža“. Brodovi su nužna osnovna sredstva rada za potrebe hidrografskih, geoloških, oceanografskih, kartografskh i drugih istraživanja te drugih aktivnosti vezanih za sigurnost plovidbe.

Osnovni zadatak Odjela plovnih objekata i managementa je svakodnevno redovito tehničko održavanje brodova, brodske tehnike i opreme, te posebnih uređaja namijenjenih za istraživački rad.

Odjel vodi brigu i o ispunjavanju zakonskih propisa za stjecanje pomorskih dozvola, certifikata i drugih odobrenja za neometani rad svojih brodova u nacionalnom i međunarodnom području plovidbe.

Jedna od zadaća Odjela je i briga o izobrazbi članova posade na brodovima, njihovom usavršavanju i stjecanju specifičnog pomorsko- tehničkog obrazovanja za rad na istraživačkom brodu.

Odjel plovnih objekata i managementa osnovna je administrativno–tehnička podrška brodovima s kopna, koja usko surađuje s drugim domaćim i stranim pomorskim institucijama, kao što su Hrvatski registar brodova, pomorske lučke kapetanije, lučke uprave, pomorske agencije i agencije za tehničku i drugu opskrbu.

Odjel plovnih objekata i managementa sa svojim brodovima predstavlja glavnu poveznicu u istraživačkom radu između istraživačkih odjela unutar HHI-a i drugih institucija.