Oceanološki odjel

Oceanološki odjel Hrvatskog hidrografskog instituta okuplja djelatnike koji proučavaju fizičke, kemijske i geološke procese u moru, te osnovne meteorološke parametre. Istraživanja i aktivnosti Oceanološkog odjela obavljaju se prije svega radi sigurne plovidbe Jadranom, te u funkciji višenamjenskih aplikacija pri hidrografskoj izmjeri, pomorskoj kartografiji, zaštiti okoliša i za druge korisnike. Osnovnu djelatnost čine znanstvena i stručna istraživanja dinamičkih procesa u moru: struja mora, morskih mijena, površinskih valova uzrokovanih vjetrom i unutarnjih valova; istraživanje fizičkih (termohalinskih, hidroakustičkih, optičkih) i kemijskih (hranjive soli, kisik, ph itd.) svojstava morske vode; istraživanja geoloških značajki morskog dna i podmorja. Pri proučavanju međudjelovanja mora i atmosfere obavljaju se osnovna meteorološka mjerenja i motrenja.

Osim stručnog rada koji podrazumijeva izradu raznovrsnih studija istraživačkih radova i ekoloških studija (npr. za polaganje električnih i optičkih podmorskih kablova, ispusta otpadnih voda, eksploataciju nafte i plina i drugo), te raznih izvještaja, odjel je razvio zavidnu znanstvenoistraživačku djelatnost. Djelatnici Oceanološkog odjela sudjelovali su u izradi mnogih izvornih znanstvenih radova, između ostaloga i u časopisima uključenim u baze podataka Current Contents i Science Citation Index. Publiciran je i određen broj stručnih radova, te nekoliko desetaka kongresnih priopćenja na međunarodnim i domaćim skupovima. Djelatnici odjela su u nekoliko znanstveno istraživačkih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te u stručno-znanstveni Hrvatski nacionalni monitoring program "Sustavno istraživanje Jadranskog mora kao osnova održivog razvitka Republike Hrvatske - projekt Jadran".

Stručni i znanstveni rad u odjelu obavlja se u četiri laboratorija:

Laboratorij fizike mora

Djelatnost laboratorija fizike mora obuhvaća istraživanje fizičkih procesa u moru te njihove interakcije s atmosferskim procesima. Laboratorij obavlja istraživanja ovih parametara:

 • termohalinskih svojstava mora (temperatura, slanost i gustoća),
 • morskih struja,
 • optičkih svojstava mora (prozirnost i boja mora, turbiditet),
 • dugoperiodičnih oscilacija razine mora,
 • površinskih valova uzrokovanih vjetrom.

U svrhu sakupljanja podataka o navedenim parametrima, laboratorij je opremljen odgovarajućom istraživačkom opremom i instrumentarijem:

 • Multisonde SEABIRD SBE-17 i MEERESTECHNIK za mjerenje temperature i konduktiviteta (slanosti), sa sljedećim karakteristikama: raspon mjerenja temperatura od -5 do + 35°C, točnost: ± 0.004°C; raspon mjerenja konduktiviteta od 0-7 S/m, točnost: ± 0.0003 S/m;
 • Termistorski lanac AANDERAA TR-7 za mjerenje temperature mora, točnosti: ± 0.1°C;
 • Fotometar i turbidimetar KAHLISCO;
 • Autonomni strujomjeri AANDERAA RCM-4S i RCM-7 za mjerenje brzine i smjera morskih struja, sa sljedećim karakteristikama: raspon mjerenja brzine struje od 1.0 do 250 cm/s, točnost: ± 1 cm/s; mjerenje smjera struje s rezolucijom od 0.35°, točnost: ± 5°;
 • Stalni i prijenosni mareografi A. OTT tipovi X i IV, mareografi FUESS i SEBA za mjerenja dugoperiodičnih oscilacija razine mora, sa sljedećim karakteristikama: raspon mjerenja 250 cm, analogni zapis (tinta ili olovka), mehanički sat;
 • Valografi DATAWELL za mjerenje površinskih valova uzrokovanih vjetrom, sa sljedećim karakteristikama: analogni zapis, raspon mjerenja 10 (20) m.
 • Osim navedenih instrumenata koji se postavljaju u određenom vremenskom periodu i na ograničenom području (zbog visoke cijene instrumentarija i složenosti poslova), na istočnoj obali Jadranskoga mora uspostavljena je mreža stalnih mareografskih postaja (Rovinj, Bakar - u vlasništvu Geofizičkog odsjeka Sveučilišta u Zagrebu, Zadar, Split luka, Split Marjan - Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Dubrovnik), koja od 1955. godine do danas permanentno sakuplja podatke o dugoperiodičnim oscilacijama razine Jadranskoga mora.

Laboratorij kemije mora

Djelatnost laboratorija kemije mora obuhvaća istraživanje kemijskih svojstava morske vode u funkciji zaštite okoliša. Laboratorij obavlja istraživanje ovih parametara:

 • hranjive soli (nitrate, nitrite, amonijak, fosfate, silikate);
 • stupanj zasićenja kisikom;
 • pH;
 • slanost.

Laboratorij je opremljen odgovarajućom opremom i instrumentarijem:

 • NISKIN crpci od 2l i 5l;
 • SUPERSCAN 3 spektrofotometar sa sljedećim karakteristikama: raspon valne duljine 190 - 900 nm; raspon Abs 0.140 - 3.000 Abs; točnost optičkog sistema 0.2 nm; elektronski čitač valnih duljina (4 decimale) s porastom od 0.1 nm;
 • WINKLER kutija za određivanje koncentracije kisika "in situ";
 • pH-metar firme WISSENSCHAFTLICH - TECHNISCHE s kombiniranom elektrodom, model SEN TIX 41;
 • YEO KAL ENVIRONMENTAL ELECTRONICS salinometar, model 601Mk1V, za precizno određivanje slanosti; - REICHERT SCIENTIFIC INSTRUMENTS refraktometra za brzo određivanje slanosti.

Laboratorij marinske geologije

Važan segment geologije mora je izrada karata sedimenata morskog dna, gdje su postavljeni znanstveni temelji za razlikovanje tipova površinskih sedimenata kako bi se omogućilo njihovo geološko kartiranje. U toj nakani proučava se i istražuje podrijetlo, karakter i debljina recentnih sedimenata te njihov nastanak u moru, prema oscilacijama morske razine uzrokovanim klimatskim promjenama i tektonikom.

Upotrebom geološko-strukturnog dubinomjera dobiva se grafički zapis plitke stratigrafije potpovršine morskog dna. Pomoću ultrazvučnog dubinomjera s bočnim širokim snopom (Side Scan Sonar) grafički se snima topografija morskog dna uz detekciju određenih predmeta na površini morskog dna.

Marinska geologija pomoću geofizičkih snimanja istražuje mineralne sirovine i izvore energije koji se nalaze ispod površine morskog dna, kao što su nafta i plin.

Meteorološki laboratorij

Meteorološki laboratorij prikuplja in-situ meteorološke podatke radi istraživanja međudjelovanja procesa u moru i atmosferi. U svrhu sakupljanja navedenih parametara, laboratorij je opremljen odgovarajućom istraživačkom opremom i instrumentarijem:

 • In-situ meteorološki instrumentarij (Pitot cijev - mjerenje brzine vjetra, psihrometar - temperatura zraka i relativna vlaga, barometar - tlak zraka).
 • Automatska meteorološka stanica AANDERAA 2700 sa senzorima za mjerenje temperature zraka, smjera i brzine vjetra, tlaka zraka, relativne vlažnosti, oborina i ukupnog zračenja.

 

linkovi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
"Projekt Jadran"
Geofizički odsjek Sveučilišta u Zagrebu
Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu