Kartografski odjel

Kartografska djelatnost HHI-a najvećim dijelom obuhvaća projektiranje i izradu pomorskih navigacijskih karata i planova, te grafičkih prikaza i shema u pomorskim publikacijama, i njihovo održavanje u ažurnom stanju. Veliki dio djelatnosti odnosi se na izradu elektroničkih navigacijskih karata (ENC) i kontrolu kvalitete već proizvedenih ENC. Svi su ti poslovi neophodni za održavanje sigurnosti plovidbe na moru i nesmetanu plovidbu određenim područjem.

Pomorska karta je kartografski prikaz određenog plovidbenog područja, a služi u pomorskoj navigaciji. Na njoj su prikazane dubine mora, oblici morskog dna i njihove morfološke karakteristike, konfiguracija i karakteristike obalne crte, opasne pličine, grebeni i hridi, sve opasnosti i upozorenja za plovidbu, te podaci o pomorskim svjetlima i ostalim oznakama za plovidbu. Naziva se još i pomorska navigacijska karta, nautička karta, hidrografska karta ili jednostavno karta.

 

Pomorske navigacijske karte u izdanju HHI-a dijele se prema mjerilu, sadržaju i namjeni na:

 • pregledne karte (mjerila 1: 800 000 - 1: 2 250 000)
 • generalne karte (mjerila 1: 300 000)
 • obalne karte (mjerila 1: 100 000 - 1: 250 000)
 • prilazne karte i planovi (mjerila manjeg od 1: 55 000).

Osnovne faze u procesu izrade pomorske karte:

 • izrada projekta karte
 • sastavljački radovi
 • izvođački radovi
 • kontrole i dopune.

Održavanje pomorskih navigacijskih karata:

 • izrada novog izdanja
 • izrada nove naklade
 • izrada kupona
 • strojna korektura.

U sastavu Kartografskog odjela djeluje i Arhiv originala izmjere i karata (AOP), u kojemu se čuvaju svi hidrografski i kartografski originali te ostali elaborati o istraživanju mora.

Odjel je specijaliziran i za stručno-tehničko rješavanje različitih zadataka za potrebe državne uprave i njihovih tehničkih odjela.

Vrlo važan dio djelatnosti je izrada elektroničke navigacijske karte (ENC). U suradnji s tvrtkom C-map, izrađuju se pomorske karte u elektroničkom obliku (ENC) i obavlja kontrola kvalitete već proizvedenih ENC. Distribucija proizvedenih ENC obavlja se preko međunardnog centra PRIMAR-Norveška.

 

 

linkovi
C-map
PRIMAR