Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Hrvatski hidrografski institut uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15)

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva HHI-u.

Zahtjev se podnosi:

  • podnošenjem pismenog zahtjeva, koji se sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama podnosi putem pošte na adresu: Hrvatski hidrografski institut, Split, Zrinsko-Frankopanska 161 – službenik za informiranje
  • putem elektroničke pošte na adresu: sluzbenikzainformiranje@hhi.hr.