Javna nabava


    Pogledajte brošuru o zelenoj javnoj nabavi

Izjava o obvezi iz članka 5.c Zakona o javnoj nabavi

Hrvatski hidrografski institut objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/2007 i 125/2008).

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pregled sklopljenih okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi  

 

„U skladu s člankom 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) javni naručitelj Hrvatski hidrografski institut objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, u smislu članka 76. stavka 1. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi.“

Izjava o obvezi iz članka 20. Zakona o javnoj nabavi

Hrvatski hidrografski institut temeljem članka 24. Statuta Hrvatskog hidrografskog instituta od 25. svibnja 2015. godine, a u svezi s čl. 28 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016)donosi i objavljuje Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za 2017. godinu. 

 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Hrvatskog hidrografskog instituta za proračunsku godinu 2018. objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).