Hidrografski odjel

Hidrografski odjel (HO) je stručno-znanstvena jedinica Hrvatskog hidrografskog instituta, čiji je osnovni zadatak hidrografska izmjera i modeliranje topografije morskog dna, te izrada osnovnih kartografskih izvornika tj. hidrografskih originala; na temelju kojih se izrađuju navigacijske pomorskie karte i planovi. Hidrografski se originali obnavljaju svakih 5 - 20 godina ovisno o navigacijskoj važnosti prikazanog područja.

Dopunska djelatnost HO su privredni projekti važni za zaštitu Jadrana, kao što su hidrografsko-geološke izmjere budućih kabelskih i cjevovodnih trasa, kojima se dobivaju vrijedni podaci za kartografske izvornike, a koriste se za izradu novih te za ispravljanje postojećih pomorskih navigacijskih karata, planova i publikacija.

Djelatnost HO obuhvaća i obnavljanje hidrografske izmjere područja koja su premjeravana zastarjelom tehnologijom. Takvi hidrografski originali nemaju točnost izmjere koja se zahtijeva novim IHO standardom za hidrografsku izmjeru S-44 (IHO, 1998).

U okviru navedenih djelatnosti prezentiraju se sljedeći podaci:

  • podaci obalne crte na kopnu, otocima, otočićima i hridima, koji su važni za sigurnost plovidbe,
  • podaci dubina i topografije morskog dna radi izrade batimetrijske karte premjerenog akvatorija,
  • podaci podmorskih i nadmorskih prepreka koje svojim oblikom i veličinom mogu ugroziti sigurnost plovidbe ili sigurnost podmorskih instalacija koje se postavljaju na morsko dno,
  • podaci o lociranju feromagnetičnih ili eksplozivnih predmeta na morskom dnu i ispod samog dna,
  • podaci u obliku videozapisa korisnih za pregled i kontrolu postavljenih podmorskih instalacija radi njihovog osiguranja,
  • precizni podaci o sastavu površinskog sloja morskog dna (podaci granulometrijskih analiza, nosivosti dna, obraštaja, itd.).

Osnovna djeltanost hidrografskog odjela obuhvaća pripremu i stvaranje baze hidrografskih podataka za izradu hidrografskih originala. Na temelju  hidrografskih originala izrađuju se pomorske karte, planovi i ostalie publikacije važne za sigurnost plovidbe na istočnoj obali Jadrana.

Od početka hidrografske aktivnosti na Jadranu (poslije 2. svjetskog rata) izmjere se obavljaju po planiranim hidrografskim originalima mjerila 1:5000, 1:10000, 1:20000 i 1:50000.

Većina postojećih hidrografskih originala (u analognom obliku – iscrtani listovi), izrađenih u prethodnom razdoblju primjenom tehnologije tog vremena, danas ne zadovoljava nove standarde IHO-a. Ti stari hidrografski originali kao i podaci na njima svojom klasom točnosti u skorije vrijeme moraju biti zamijenjeni sa novim izmjerama u digitalnom obliku.

linkovi
IHO