Copyright © Hrvatski hidrografski institut. Sva prava pridržana.

Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje, skeniranje ili umnožavanje na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, pomorskih karata i publikacija u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta bez prethodnog pisanog odobrenja Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI) kao vlasnika autorskih prava (članak 14. Zakona o hidrografskoj djelatnosti).

Svi podaci, informacije, dokumenti i slike objavljeni na web-adresi www.hhi.hr vlasništvo su Hrvatskog hidrografskog instituta te se mogu koristiti samo za osobnu upotrebu uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba, u skladu s važećim Zakonom o autorskim pravima.

Reproduciranje, distribuiranje ili korištenje na bilo koji način podataka, informacija, dokumenata ili slika objavljenih na web-stranicama Hrvatskog hidrografskog instituta u komercijalne svrhe dopušteno je samo uz prethodno pisano odobrenje Hrvatskog hidrografskog instituta kao vlasnika autorskih prava.

Ucrtavanje granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru

Hrvatski hidrografski institut u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavkom 5. Zakona o hidrografskoj djelatnosti ((NN 68/98, 110/98-ispr., 163/03 i 71/14), opisuje i ucrtava geodetski određene granice Republike Hrvatske na moru, uvažavajući i druge propise kojima se uređuje državna granica. 

Sukladno članku 14. Zakona o hidrografskoj djelatnosti zabranjeno je, bez pisanog odobrenja Hrvatskoga hidrografskoga instituta, skeniranje i umnožavanje (djelomično ili u cijelosti) pomorskih navigacijskih karata i priručnika, a posebno onih na kojima su prikazane morske granice, elaborata i ostalih izdanja, te njihova distribucija,  a koje na temelju ovlaštenja iz  Zakona o hidrografskoj djelatnosti izdaje Hrvatski hidrografski institut.