Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“u akademskoj godini 2019/2020

01. 08. 2019 - 15:08

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 51000 Rijeka, Studentska 2,raspisuje

N A T J E Č A J

za upis na poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo" u akademskoj godini 2019/2020. (10. ciklus)

Poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“ izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 (tri) godine, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja: tehnologija prometa i transport.

Nositelj poslijediplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“ je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, sa suradnim ustanovama: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Hrvatski hidrografski institut iz Splita, Hrvatsko vojno učilište „dr. Franjo Tuđman“ i Hrvatska ratna mornarica.

Rok za podnošenje prijave je 9. rujna 2019. godine.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET, Studentska 2, 51000 Rijeka, uz naznaku - Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti od administratora poslijediplomskog studija na e-mail: doktorski@pfri.hr i na broj telefona 051 338 411 (Evidencija studija) ili na web stranicama Fakulteta: www.pfri.uniri.hr.

Sastavni dio Natječaja čine i Upute za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Pomorstvo” u akademskoj godini 2019/20. koje su objavljene na www.pfri.uniri.hr 

Upute

Prijavni list

 Share |