Sveučilište u Rijeci - poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“, akademska godina 2018/2019.

10. 07. 2018 - 09:15

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“ u akademskoj godini 2018/2019. 

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje Natječaj za upis u 9. ciklus poslijediplomskog (doktorskog) sveučilišnog studija „Pomorstvo“ u ak. god. 2018/2019. 

Poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“ izvodi se u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 (tri) godine, a njegovim završetkom stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport i 180 ECTS bodova.  

Nositelj poslijediplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“ je Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci sa suradnim ustanovama: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatski hidrografski institut iz Splita, Hrvatsko vojno učilište „dr. Franjo Tuđman“ i Hrvatska ratna mornarica. 

Rok za podnošenje prijave je 10. rujna 2018. godine.  

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET, Studentska 2, 51000 Rijeka, uz naznaku: Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“. 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na web stranicama Fakulteta: www.pfri.uniri.hr, na e-mail: doktorski@pfri.hr ili putem telefona na broj: 051 338 411 (Evidencija studija).  

Sastavni dio Natječaja čine i Upute za upis na poslijediplomski sveučilišni studij “Pomorstvo” u akademskoj godini 2018/19. koje su objavljene na web stranici: www.pfri.uniri.hr (poveznica - Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“ u akademskoj godini 2018/19.).  

N A T J E Č A J za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“ u akademskoj godini 2018/2019

Prijavni list za poslijediplomski studij 

Upute za upis na poslijediplomski studijShare |