Pomorske karte300-31   Venezia - Zadar
 
Oznaka karte: 300-31
Naziv karte: Venezia - Zadar
Kategorija: generalna
Mjerilo: 1:300000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1981 2007/07
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
45º47’ 15º40’ 44º04’ 12º08’
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 11; 09; 08; 05; 01;
2017: 11; 09; 08; 06; 04; 02; 01;
2016: 12; 11; 10; 06; 05; 02;
2015: 10; 09; 08; 05; 03; 02; 01;
2014: 12; 10; 03;
2013: 12; 11; 10; 09; 05; 04; 03; 02;
2012: 11; 10; 08; 06; 05; 04;
2010: 09; 05; 04; 02;
2009: 11; 09; 04; 02; 01;
2008: 05; 04; 02; 01;
2007: 09;
2006: 12; 11; 10;
2005: 10; 09; 05; 01;
2004: 11; 10; 09; 08; 05; 01;
2003: 04; 03;
2002: 10; 08; 04; 02;
2001: 11; 10; 09; 08; 05; 04; 02; 01;
2000: 12; 11; 10; 09; 07; 06; 05; 02; 01;
1999: 12; 11; 09; 07; 06; 05; 02;
1998: 12; 11; 10; 05; 03;
Napomena
NEMA
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.